Allmänna uppdragsvillkor – privatperson

  1. Inledning samt uppdragets omfattning

1.1 Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för all rådgivning och andra tjänster som vi, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, tillhandahåller våra klienter.

1.2 Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se) samt andra regler och lagar, bl a om advokatsekretess, hantering av intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt.

1.3 Vid mottagande av uppdrag träffas överenskommelse om uppdragets omfattning. Omfattningen av uppdraget kan senare, enligt överenskommelse, ändras.

1.4 Vårt arbete och vår rådgivning anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner vi erhåller. Klienten kan därför inte förlita sig på våra arbetsresultat och råd i annat ärende eller använda dem för annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades. Vi har rätt att förlita oss på att de omständigheter, fakta och instruktioner som lämnas är fullständiga och korrekta.

1.5 Om inte annat uttryckligen överenskoms lämnar vi bara lämnar råd om och utifrån rättsläget i Sverige.

  1. Personuppgifter och misstanke om penningtvätt mm

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag, i regel innan uppdraget mottas, kontrollera bl a klientens identitet och ägarförhållanden och bevara tillfredsställande utredning ang detta. Vi kan därför komma att be om identitetshandlingar för Klienten och även för annan person som har anknytning till uppdraget samt avseende dödsbon, de fysiska personer som är dödsbodelägare.

2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta Klienten om att sådana misstankar föreligger och om sådan anmälan gjorts eller kan komma att göras.

  1. Intressekonflikter

3.1 Det kan föreligga hinder för oss att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Kontroll om det finns hinder i form av intressekonflikt sker innan vi åtar oss uppdrag. Även sedan uppdrag mottagits och sedvanlig kontroll skett kan det emellertid framkomma att intressekonflikt föreligger som innebär hinder för oss att företräda klient. Det är därför viktigt att Klienten uppger om det såvitt Klienten känner till kan föreligga hinder för oss att motta uppdrag i anledning av intressekonflikt.

  1. Kommunikation

4.1 Om inte annat överenskoms sker kommunikation via e-post och Internet även om det kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. Vill Ni inte använda e-post ber vi Klienten meddela ansvarig jurist detta.

4.2 Våra spam- och virusfilter samt andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera även legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon eller på annat lämpligt sätt.

  1. Immateriella rättigheter

5.1 Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss. Klienten har dock rätt att använda dem för ändamål för vilka de lämnats till Klienten. Om inte annat överenskommits får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

  1. Arvoden och kostnader

6.1 För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode jämte mervärdesskatt. Våra fakturor förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiterar vi dröjsmålsränta från förfallodagen till dess betalning skett i enlighet med bestämmelserna i räntelagen.

6.2 Om inte annat överenskommits bestämmer vi vårt arvode, enligt god advokatsed, med beaktande av arbetad tid,uppdragets art, svårighetsgrad, handläggarens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

6.3 På Klientens begäran kan vi lämna en uppskattning av arvodet. En sådan uppskattning baseras på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

6.4 Vi medverkar till att undersöka möjligheterna för Klienten att erhålla rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten eller domstol eller rättsskydd genom försäkringsbolag.

6.5 Om Klienten har rätt till rättshjälp eller kan nyttja rättsskydd tillämpas regelmässigt timkostnadsnormen som fastställs av regeringen och Domstolsverket. För det fall Klienten inte har möjlighet att beviljas rättshjälp eller nyttja rättsskyddsförsäkring begär vi in ett förskott på arvode. Storleken av förskottet bedöms för det enskilda uppdraget.

6.6 I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget som t ex resor och andra utgifter. Vi kan betala utgifter i viss omfattning för Klientens räkning och debitera dessa i efterskott. Det kan också förekomma att vi begär förskott avseende utlägg eller tillställa Klienten fakturan för aktuellt utlägg.

6.7 Vi har rätt att fakturera vårt arbete löpande eller genom en preliminär faktura för arbete utfört under en viss tidsperiod. Vid sådan à conto-fakturering anger den slutliga fakturan det sammanlagda arvodet med avdrag för vad som erlagts à conto.

6.8 Klienten kan när som helst avsluta uppdraget och får då erlägga betalning för utfört arbete samt de kostnader och utlägg vi haft innan uppdraget upphörde.

6.9 Vid utebliven betalning kan vi välja att avsluta uppdraget.

  1. Ansvarsbegränsning

7.1 Vi är inte ansvariga gentemot Klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets mottagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2 Om annat inte överenskommits är vi inte ansvariga gentemot Klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som Klienten eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva och vår personal.

7.3 Vi ger inte råd om ev skattekonsekvenser och Klienten uppmanas därför att kontakta t ex revisor för bedömning av sådana konsekvenser.

7.4 Vi ansvarar alltid gentemot Klienten för skador orsakade av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.5 Vårt ansvar ska reduceras med det belopp som Klienten kan erhålla från försäkring som Klienten tecknat eller som Klienten annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som Klienten ingått eller är förmånstagare till.

7.6 Andra fackmän och rådgivare ska anses vara oberoende av oss oavsett om vi anlitat dem eller om Klienten kontrakterat dem direkt. Vi ansvarar alltså inte för andra fackmän och rådgivare, vare sig för valet av dem eller för de råd och andra tjänster som de tillhandahåller.

  1. Ansvarsförsäkring

8.1 Vi upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

  1. Tvistelösning

9.1 Vid tvist i anledning av våra uppdrag ska i första hand en samförståndslösning sökas. Under vissa förutsättningar finns möjlighet att få arvode och andra ekonomiska krav prövade av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Byråns uppdrag och våra tjänster kan i annat fall prövas vid allmän domstol.