Vårt
kunnande

Med skicklighet inom ett flertal civilrättsliga områden ger vi professionell rådgiving i ert ärende.

Vår målsättning är att skapa en välkomnande atmosfär med ett professionellt bemötande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hjälper er på bästa sätt.

Arbetsområden

Till oss kan du vända dig om du har utsatts för brott, är misstänkt för brott, om du har frågor angående bouppteckningar, skadestånd, fodringar eller om du kanske anlitat någon att utföra ett projekt eller en leverans som inte fullföljts. Vi jobbar också med frågor som rör exempelvis vårdnad, boende och umgänge, tvångsmål, samt familje- och arvsrätt.

Mockup white wall in loft style house with sofa and accessories in the room.3d rendering

Arv

Advokatfirman Lundberg & Åkerlund har många års erfarenhet av arvsrätt och vi mottar regelbundet uppdrag som ombud i arvstvister. Utöver det kan vi hjälpa till med att upprätta exempelvis testamenten.

Med vår erfarenhet kan vi bistå med kompetens inom flera olika typer av tvister med anknytning till arvsrätten.

Linda Sarja

Bodelning

Vi på Lundberg & Åkerlund har mångårig erfarenhet av att bistå vid bodelning. Våra erfarna advokater erhåller regelbundet förordnanden från tingsrätten som bodelningsförrättare och uppdrag direkt från parterna att biträda som ombud.

Vi bistår med kompetens vid bodelningar såväl under, som efter äktenskap eller när samboförhållandet har upphört.

Jenny Nordlund
Linda Sarja

Brott

Lundberg & Åkerlund har flera advokater med erfarenhet av brottmål i egenskap av både offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi företräder således klienter som misstänks för brott och klienter som blivit utsatta för brott.

Offentlig försvarare

Våra advokater förordnas regelbundet av tingsrätter som offentlig försvarare. Med ett personligt engagemang står vi vid din sida och hjälper dig så att dina rättigheter respekteras, vi biträder dig vid polisförhör, ger dig råd och förklarar vad som händer under processens gång. Tillsammans med dig bygger vi upp ett försvar till rättegången.

Du som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. Meddela polis eller åklagare att du önskar en advokat från Advokatfirman Lundberg & Åkerlund. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till din offentliga försvarare. Vi åtar oss även uppdrag som privata försvarare, ifall tingsrätten skulle besluta om att en offentlig försvarare inte behövs.

Anna Melander
Magnus Söderlind
Martin Wulkan

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag där vi stödjer målsägande och förordnas regelbundet av tingsrätterna som målsägandebiträde. Vi har stor förståelse för den utsatta situation som ett brottsoffer befinner sig i och du kan lita på att vi tar oss an ditt uppdrag med respekt och engagemang.

Ett målsägandebiträde har i uppdrag att ta tillvara dina intressen vid en domstolsprocess samt vara ett stöd för dig under processens gång. Vi bevakar dina rättigheter och hjälper dig att utforma din skadeståndstalan så att du får den ersättning som du har rätt till.

Meddela därför polis eller åklagare i ett tidigt skede att du vill ha ett målsägandebiträde från Advokatfirman Lundberg & Åkerlund. Tingsrätten kan därefter utse den önskade advokaten som du valt till ditt målsägandebiträde.

Anna Melander
Jenny Nordlund
Linda Sarja
Magnus Söderlind
Martin Wulkan

 

Familjerättsliga dokument

Lundberg & Åkerlund erbjuder kvalificerad rådgivning för många skeden i livet och tillsammans kan vi se över vilka handlingar som är aktuella för er. Vi upprättar exempelvis testamenten, säkerställer formkrav för gåvobrev, bistår med utformandet av äktenskapsförord och ger vägledning för ingående av samboavtal.

Jenny Nordlund
Linda Sarja

Hästjuridik

Juridiska frågor hänförliga till hästnäringen, så kallad hästjuridik, är den del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor avseende hästar. Det omfattar även andra områden som avtalsrätt och försäkringsrätt.

Advokatfirman Lundberg & Åkerlund har specialiserad kompetens av tvistemål med inriktning mot hästjuridik.

Linda Sarja

Tvistemål (Tvistelösning)

Våra erfarna advokater kan bistå med kompetent, kostnadseffektiv och ansvarsfull processrättslig vägledning vid domstol. Genom att engagera en advokat tidigt i processen kan ofta onödiga kostnader undvikas. Vår rådgivning i dessa situationer handlar om att förklara var riskerna ligger och hur stora de är. Utifrån dessa råd kan du som klient besluta hur du vill gå vidare.

På Lundberg & Åkerlund har vi stor erfarenhet av processen i allmän domstol oavsett vad tvisten handlar om. Vi åtar oss även uppdrag som ombud utom rättegång.

Jenny Nordlund
Linda Sarja
Magnus Söderlind
Martin Wulkan

Tvångsmål – LVU, LVM och LPT

Advokatfirman Lundberg & Åkerlund har mångårig erfarenhet av att processa i tvångsmål och våra advokater förordnas regelbundet av förvaltningsrätten som offentligt biträde.

Processen i tvångsmål ställer höga krav på juridisk kunskap, erfarenhet och gott omdöme.

LVU – Lag om vård av unga

Socialnämnden kan besluta att omhänderta barn och ungdomar med tvång om det föreligger brister i hemförhållanden eller på grund av den unges eget beteende. Både vårdnadshavare och barn har rätt till egna offentliga biträden.

LPT- Lag om psykiatrisk tvångsvård

Patienter kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård om personen lider av en allvarlig psykiatrisk störning och vårdbehovet är oundgängligt. Om patienten motsätter sig vård skall förvaltningsrätten utse ett offentligt biträde för att tillvarata patientens intresse.

 LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Socialnämnden kan besluta att omhänderta vuxna missbrukare med tvång om personen till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel inte tillgodoser vård frivilligt. Omhändertagandet ska prövas av förvaltningsrätten och personen har då rätt till ett offentligt biträde.

Linda Sarja
Martin Wulkan

Vårdnad, boende & umgänge

Lundberg & Åkerlunds advokater arbetar ansvarsfullt med ärenden avseende vårdnad om barn, barns boende, umgänge och även verkställighet av umgänge. Det kan vara fråga om t.ex. rådgivning inför eller efter separation, upprättande av avtal eller uppdrag i domstolstvister.

Jenny Nordlund
Linda Sarja
Martin Wulkan